European funds

 

POIR.01.01.01-00-0069/19 – Symmetrical Credit Cloud – rynek dla produktów finansowych oferowanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, wykorzystujący innowacyjne modele aukcyjne (w tym aukcję odwróconą) oraz innowacyjne sposoby mierzenia oraz współmierzenia ryzyka kredytowego

Tytuł projektu:

Symmetrical Credit Cloud – rynek dla produktów finansowych oferowanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, wykorzystujący innowacyjne modele aukcyjne (w tym aukcję odwróconą) oraz innowacyjne sposoby mierzenia oraz współmierzenia ryzyka kredytowego

Cel projektu:

Rezultatem projektu będzie rozwój Symmetrical Credit Cloud: rynku dla produktów finansowych oferowanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, z przejrzystą, butikową architekturą dla branży finansowej.

W dłuższym horyzoncie, naszą ambicją jest inicjacja i aktywny wkład w transformację rynku produktów i usług finansowych: przejście od lokalnego i silnie scentralizowanego w stronę globalnego rynku, o architekturze “mikroserwisowej”, który:

· w bardziej efektywny sposób wycenia ryzyko kredytowe, korzystając z danych udostępnionych świadomie przez Klientów, niewykorzystywanych dotąd standardowo w procesach kredytowych

· oferuje etyczne i transparentne produkty finansowe, dostępne szerszemu gronu odbiorców (w tym osobom wykluczonym dotąd z rynku)

· funkcjonuje przy znacznie niższych kosztach, dając szansę inwestorom na efektywne alokowanie kapitału i wyższe stopy zwrotu

· jest rozwiązaniem szybkim, skalowalnym, dostępnym na całym świecie.

Planowane efekty:

Chcemy, żeby Symmetrical Credit Cloud stał się pierwszym rozwiązaniem, zbudowanym w modelu financial service-as-a-code, które pozwoli na automatyzację i optymalizację procesu negocjacji warunków kredytu wspierając jednocześnie inkluzję finansową. Symmetrical Credit Cloud to technologia osadzona w eklektycznym kontekście najnowszych osiągnięć z zakresu ekonomii, psychologii i metod ilościowych.

Innowacyjność platformy Symmetrical polegać będzie na:

demokratyzacji dostępu do usług finansowych dzięki: innowacyjnym modelom aukcji odwróconej, pozwalającej osobom poszukującym produktów finansowych wystawienie swoich danych na aukcję tak, aby dokonać dynamicznej analizy ich danych i zaoferować im najkorzystniejszy produkt finansowy
standaryzacji produktów, ograniczających istniejącą na rynku asymetrię informacji
innowacyjnej logice oceny ryzyka kredytowego, bazującej na: modułowości zasobów danych, dynamicznej segmentacji klientów oraz możliwości aktywnego budowania zdolności i wiarygodności kredytowej przez Klienta
negocjacjach w czasie zbliżonym do rzeczywistego
możliwości przeprowadzenia symulacji: oceny jak udostępnienie dodatkowych danych wpłynie na ofertę kredytową. Podobne symulacje będzie mógł przeprowadzić Inwestor, badając wpływ zmiany parametrów strategii inwestycyjnej na jej realizację. Symulacje będzie realizowana w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Całość modelu biznesowego jak i architektury technicznej umożliwi:

otwarcie ekosystemu na partnerów nie związanych dotychczas z rynkiem usług finansowych poprzez API
zaspokojenie potrzeby finansowej klienta końcowego w dowolnym kontekście i jej przekształcenie w instrument finansowy
obiektywizację oceny poziomu ryzyka instrumentu finansowego i jego wycenę w modelu opartym o ryzyko
dystrybucję ryzyka między aktorami rynkowymi w oparciu o kryteria minimalizujące ryzyko i maksymalizujące efektywność i użyteczność rynku.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 9 182 449,48 zł

(słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy).

Kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.:

Wartość dofinansowania wynosi 6 998 232,01 zł

(słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i jeden grosz).

Projekt realizowany jest przez Symmetrical Labs sp. z o.o. Oddział w Toruniu